Openbare bibliotheek Rumst

Het bibliotheekreglement

Gebruikersreglement openbare bibliotheek gemeente Rumst


Artikel 1: De gemeentelijke openbare bibliotheek van Rumst, haar filiaal en haar uitleenpost zijn vrij toegankelijk voor iedereen. Zij is een democratische instelling, haar collecties boeken, tijdschriften en audiovisuele middelen, haar dienstverlening en haar uitbreidingsactiviteiten worden in een geest van objectiviteit aangepast aan al de behoeften aan cultuurparticipatie, educatie, kennis en informatie, ontmoeting en ontspanning van de gehele bevolking.

Artikel 2: De dagen en uren van opening zijn de volgende:

HOOFDBIBLIOTHEEK  MARKT 5   TEL. 03/888 92 47
Volwassenenafdeling, AVM-afdeling en Jeugdafdeling
maandag van 16 tot 20 uur 
dinsdag van 16 tot 20 uur
woensdag van 14 tot 20 uur 
donderdag van 17 tot 20 uur
zaterdag van 09 tot 12 uur 

FILIAAL REET CENTRUM  MOLENSTRAAT 2  TEL.03/844 87 14 
maandag  van 18 tot 20 uur
woensdag van 14 tot 16 uur
donderdag van 18 tot 20 uur
zaterdag van 10 tot 12 uur

INTERNETPUNT TERHAGEN  NIEUWSTRAAT 105
TEL.03/888 38 96  
maandag van 14 tot 16 uur
 

Artikel 3: Inschrijvingen gebeuren op voorlegging van het identiteitsbewijs. Voor inschrijvingen in de jeugdafdeling is de toestemming van de ouders vereist. Aan ontleners die in het buitenland wonen, zal bij de inschrijving een waarborgsom worden gevraagd; deze waarborgsom wordt onmiddellijk terugbetaald na het beëindigen van het lidmaatschap. Iedereen die wordt ingeschreven ontvangt een lenerspasje, dat kosteloos wordt afgeleverd. Bij verlies of beschadiging wordt een nieuw lenerspasje afgeleverd tegen betaling.


Artikel 4: Het inschrijvingsgeld wordt betaald per twaalf maanden.  Jongeren beneden de 18 jaar moeten geen inschrijvingsgeld betalen. De ontlening van de boeken is kosteloos. Voor audiovisuele middelen kan een leengeld per eenheid worden gevraagd.
Het aantal boeken en audiovisuele middelen dat tegelijkertijd op een lenerskaart kan worden uitgeleend is per categorie tot 5 beperkt.
De uitleentermijn bedraagt 3 weken, een verlenging van deze termijn is mogelijk voor zover de boeken en materialen niet door andere leners zijn aangevraagd. Online en telefonisch verlengen is mogelijk. Een inschrijving genomen in de hoofdbibliotheek, haar filiaal of de uitleenpost, geldt voor de hoofdbibliotheek, haar filiaal en de uitleenpost.

Artikel 5: Wie de geleende boeken of materialen na het verstrijken van de uitleentermijn binnenbrengt, betaalt boete per item en per verlopen week achterstand. De kosten voor het verzenden van de aanmaningsbrief vallen ten laste van de gebruiker.

Artikel 6: Adresveranderingen moeten door de leners onmiddellijk worden medegedeeld.

Artikel 7: De uitleningen zijn persoonlijk; het geleende mag niet verder worden uitgeleend.

Artikel 8: De ontlener is verantwoordelijk voor de op zijn naam geleende werken; bij het ontvangen van een beschadigd werk dient hij het personeel te verwittigen, zo niet kan hij aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 9: De ontlener dient zorg te dragen voor de ontleende boeken en materialen. Bij verlies of beschadiging moet hij de schade vergoeden. De bibliothecaris bepaalt het bedrag van de schadevergoeding.

Artikel 10: Het is niet toegestaan audio-visuele materialen te kopiëren; ze mogen evenmin gebruikt worden voor publicatie of openbare uitzending.

Artikel 11: De gebruiker kan voor informatie en hulp steeds een beroep doen op het personeel. Boeken die niet voorhanden zijn, kunnen in het raam van het reglement op het leenverkeer onder bibliotheken worden aangevraagd. Boeken en materialen die zijn uitgeleend, kunnen gereserveerd worden. De gereserveerde boeken en materialen worden 14 dagen voorbehouden, te rekenen vanaf de verwittigingsdatum.

Artikel 12: Internet staat ter beschikking van alle bibliotheekbezoekers van 10 jaar en ouder. lnternet is beschikbaar tijdens de openingsuren en zal 15 minuten voor sluitingstijd worden afgesloten. Men dient zich voor gebruik aan te melden bij de balie. In volgorde van aanmelding kan gedurende een half uur gewerkt worden. Deze tijdsduur kan verlengd worden indien geen andere kandidaat-gebruikers zich aandienen. Vooraf reserveren is aanbevolen. De reservering wordt enkel aanvaard voor de lopende en de volgende week.
Gegevens kunnen ook afgeprint worden tegen betaling. Het is niet toegestaan met meer dan een persoon internet te raadplegen. Het gebruik is gratis.

Artikel 13:
Zijn uitgesloten: het gebruiken van internet voor illegale en commerciële doeleinden, het zonder toestemming kopiëren van gegevens waarop auteursrecht berust of andere inbreuken op het copyright, het schenden van het computerbeveiligingssysteem, het vernietigen, veranderen of aanpassen van computerinformatie, het vernietigen, aanpassen of beschadigen van apparatuur, software of gegevens die toehoren aan de bibliotheek of aan andere gebruikers.

Artikel 14: Het niet naleven van deze richtlijnen of het misbruiken van de computer of de toegang tot internet leidt tot sancties, al naargelang van de aard van de inbreuk:
• het vergoeden van de veroorzaakte schade
• tijdelijke of definitieve uitsluiting van het gebruik van internet
• tijdelijke of definitieve uitsluiting uit de bibliotheek
• bij ernstige vergrijpen: juridische vervolging.
Bij vaststelling van schade aan apparatuur en/of software bepaalt de bibliothecaris de te betalen vergoeding.

Artikel 15: Overtredingen van dit reglement kunnen aanleiding geven tot ontzegging van toegang en gebruik van de openbare bibliotheek of tot schrapping van inschrijving. De bevoegdheid voor deze uitsluiting berust bij het beheersorgaan, op voorstel van de bibliothecaris. Alle onvoorziene gevallen worden door de bibliothecaris geregeld.

Artikel 16: Door zich in te schrijven in de openbare bibliotheek verklaart de gebruiker zich akkoord met dit reglement, dat hem werd overhandigd.

 

Goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 november 2010
Dit reglement vervangt de reglementen van 24/11/1998, 22/06/1999, 27/06/2000, 24/10/2000,11/09/2001, 27/11/2001, 25/06/2002, 28/01/2003.