Openbare bibliotheek Rumst

Het bibliotheekreglement

GEBRUIKERSREGLEMENT OPENBARE BIBLIOTHEEK GEMEENTE RUMST
 

Artikel 1
De gemeentelijke openbare bibliotheek van Rumst is vrij toegankelijk voor
iedereen. Zij is een democratische instelling, haar collecties boeken, tijdschriften
en audiovisuele middelen, haar dienstverlening en haar uitbreidingsactiviteiten
worden in een geest van objectiviteit aangepast aan al de behoeften aan
cultuurparticipatie, educatie, kennis en informatie, ontmoeting en ontspanning
van de gehele bevolking.
 

Artikel 2
De dagen en uren van opening zijn de volgende:


HOOFDBIBLIOTHEEK MARKT 5
TEL. 03/888 92 47 , bibliotheek@rumst.be


maandag van 15:30u tot 20u
dinsdag van 15:30u tot 18:30u
woensdag van 10u tot 12u & van 14u tot 18:30u
donderdag van 15:30u tot 20u
zaterdag van 10u tot 12:30u


FILIAAL REET CENTRUM MOLENSTRAAT 2
TEL.03/844 87 14 , bibliotheek@rumst.be

maandag van 17u tot 20u
woensdag van 13:30u tot 16:30u
donderdag van 15:30u tot 19u
zaterdag van 10u tot 12:30u
 

Artikel 3
Inschrijvingen gebeuren op voorlegging van het identiteitsbewijs. Voor
inschrijvingen voor kinderen onder de 12 jaar is de toestemming van de ouders
vereist. Aan ontleners die in het buitenland wonen, zal bij de inschrijving een
waarborgsom worden gevraagd; deze waarborgsom wordt onmiddellijk
terugbetaald na het beëindigen van het lidmaatschap. Iedereen die wordt
ingeschreven ontvangt een lenerspasje, dat kosteloos wordt afgeleverd. Bij
verlies of beschadiging wordt een nieuw lenerspasje afgeleverd tegen betaling.
 

Artikel 4
Het inschrijvingsgeld wordt betaald per 12 maanden. Jongeren onder de 18 jaar
moeten geen inschrijvingsgeld betalen. De ontlening van de boeken is kosteloos.
Voor audiovisuele middelen kan een leengeld per eenheid worden gevraagd
zoals vermeld in het retributiereglement.
Het aantal boeken en audiovisuele middelen dat tegelijkertijd op een lenerskaart
kan worden uitgeleend is beperkt tot 15 stuks. Er wordt geen onderscheid
gemaakt in categorie. De uitleentermijn bedraagt 4 weken. Een verlenging van
deze termijn is mogelijk voor zover de boeken en materialen niet door andere
leners zijn aangevraagd. Online( via mail en MijnBibliotheek) en telefonisch
verlengen is mogelijk.
 

Artikel 5
Wie de geleende materialen na het verstrijken van de uitleentermijn
binnenbrengt, betaalt boete per item en per verlopen week achterstand. De
kosten voor het verzenden van een eventuele aanmaningsbrief vallen ten laste
van de gebruiker.
 

Artikel 6
Adresveranderingen moeten door de leners onmiddellijk worden medegedeeld.
 

Artikel 7
De uitleningen zijn persoonlijk; het geleende mag niet verder worden uitgeleend.
 

Artikel 8
De ontlener is verantwoordelijk voor de op zijn naam geleende werken; bij het
ontvangen van een beschadigd werk dient hij het personeel te verwittigen, zo
niet kan hij aansprakelijk worden gesteld.
 

Artikel 9
De ontlener dient zorg te dragen voor de ontleende materialen. Bij verlies of
beschadiging moet hij de schade vergoeden. De gemeenteraad bepaalt het
bedrag van de schadevergoeding zoals vermeld in het retributiereglement.
 

Artikel 10
Het is niet toegestaan audiovisuele materialen of e-boeken te kopiëren; ze mogen
evenmin gebruikt worden voor publicatie of openbare uitzending.
 

Artikel 11
De gebruiker kan voor informatie en hulp steeds een beroep doen op het
personeel. Boeken die niet voorhanden zijn, kunnen in het raam van het
reglement op het leenverkeer onder bibliotheken worden aangevraagd. Boeken
en materialen die zijn uitgeleend, kunnen gereserveerd worden. De
gereserveerde werken worden 14 dagen voorbehouden, te rekenen vanaf de
verwittigingsdatum. Voor deze service kunnen kosten worden aangerekend zoals
vermeld in het retributiereglement.
 

Artikel 12
De internetcomputers en wifi staan ter beschikking van alle
bibliotheekbezoekers van 10 jaar en ouder. De internetcomputers en wifi zijn
beschikbaar tijdens de openingsuren. Men dient zich voor gebruik van de
computers aan te melden bij de balie. In volgorde van aanmelding kan
gedurende een half uur gewerkt worden. Deze tijdsduur kan verlengd worden
indien geen andere kandidaat-gebruikers zich aandienen. Vooraf reserveren is
aanbevolen. Gegevens kunnen ook afgeprint worden tegen betaling. Het is niet
toegestaan met meer dan een persoon internet te raadplegen. Het gebruik is
gratis.
 

Artikel 13
Zijn uitgesloten: het gebruiken van internet voor illegale en commerciële
doeleinden, het zonder toestemming kopiëren van gegevens waarop
auteursrecht berust of andere inbreuken op het copyright, het schenden van het
computerbeveiligingssysteem, het vernietigen, veranderen of aanpassen van
computerinformatie, het vernietigen, aanpassen of beschadigen van apparatuur,
software of gegevens die toehoren aan de bibliotheek of aan andere gebruikers.
 

Artikel 14
Het niet naleven van deze richtlijnen of het misbruiken van de computer of de
toegang tot internet leidt tot sancties, al naargelang van de aard van de inbreuk:
• het vergoeden van de veroorzaakte schade
• tijdelijke of definitieve uitsluiting van het gebruik van internet
• tijdelijke of definitieve uitsluiting uit de bibliotheek
• bij ernstige vergrijpen: juridische vervolging.
Bij vaststelling van schade aan apparatuur en/of software bepaalt de
gemeenteraad de te betalen vergoeding.
 

Artikel 15

Overtredingen van dit reglement kunnen aanleiding geven tot
ontzegging van toegang en gebruik van de openbare bibliotheek of tot
schrapping van inschrijving. De bevoegdheid voor deze uitsluiting berust bij de
gemeenteraad op voorstel van de bibliothecaris en na advies van het beheersorgaan.

 

Artikel 16

Door zich in te schrijven in de openbare bibliotheek verklaart de
gebruiker zich akkoord met dit reglement, dat hem werd overhandigd.
( retributiereglement zie bijlage)
 

Goedgekeurd door het beheersorgaan van de bibliotheek 
Goedgekeurd door de gemeenteraad


Dit reglement vervangt de reglementen van 24/11/1998, 22/06/1999, 27/06/2000,
24/10/2000,11/09/2001, 27/11/2001, 25/06/2002, 28/01/2003, 25/11/2010.